Presentada al Congrés dels Diputats la proposició de llei de suport als emprenedors socials

10/15/2013

El Grup Parlamentari de CiU va presentar el dia 10 d'octubre la proposició de llei de suport a les activitats dels emprenedors socials, que recull la proposta lançada per UpSocial durant les eleccions generals del 2011 i desenvolupada amb el suport d'entitats, empreses i organitzacions.

El centre de la proposta és la de creació de la Societat de Responsabilitat Limitada d'Interès General (SLIG), que oferiria a emprenedors socials la possibilitat de crear una SL amb una missió social.

Això no comportaria la creació d'una nova forma jurídica, ja que les SLIG seguirien regint-se per la Llei de Societats de Capital, simplement facilitaria el coneixement per part de tercers del compromís estatutari de les SLIG:

  • Dur a terme un objecte social determinat.
  • Generar un impacte d'interès general en la societat i en el medi ambient, sota uns principis diferenciats d'una Societat Limitada (SL) tradicional.

Per als emprenedors socials, significaria disposar d'una figura jurídica òptima per dur a terme la nostra missió social i/o mediambiental: ens donaria accés al mercat de capitals per finançar-nos, ens facilitaria la visibilitat al mercat i la seva comprensió i ens oferiria un marc fiscal favorable d'acord amb la nostra missió.

Aquests beneficis fiscals donarien lloc, segons la proposició de llei i en línia amb la nostra proposta, a una limitació en el repartiment de dividends: la SLIG només pot repartir el 30% del dividend generat, mentre que el 70% restant ha de ser reinvertit en la seva missió social.

Aquesta figura o similars ja existeixen en altres països, com Estats Units, Regne Unit i Itàlia, que estan aconseguint desenvolupar models de negoci que resolen problemes socials.

L'economia social seria, en definitiva, la gran beneficiària d'aquesta llei que pot millorar l'ecosistema de suport a l'emprenedoria social a Espanya.