Com podem millorar l'accés a l'ocupació de les persones amb discapacitat?

Localització
Barcelona

L'ocupabilitat de les persones amb discapacitat depèn per una banda dels coneixements, les actituds i les habilitats que posseeixen, i de la manera com presenten aquests actius a les empreses. Per altra, també depèn del context en el qual busquen feina: des de la percepció de les discapacitats per part del mercat laboral (sovint centrada en allò que una persona no pot fer, enlloc de les capacitats especials que poden aportar) fins al marc jurídic. La ocupabilitat es veu, doncs, afectada tant per l'oferta com per la demanda i, per tant, es proposa investigar innovacions provades que tractin el repte des d’aquestes dues dimensions. 

En aquest sentit, vam acordar amb l'Institut l’Institut Municipal de Discapacitat buscar innovacions que permetin a les persones amb discapacitat accedir a llocs de treball en el mercat laboral no protegit. Poden ser innovacions relacionades amb el desenvolupament d’habilitats especials, actituds i coneixements que els permetin accedir a llocs de treball tradicionals o de nova creació, a mecanismes de suport laboral per aconseguir  i mantenir un lloc de treball, etc. 

Panel d’agents locals

Ramon Bernat, Glòria Canals, Ester Capella, Raquel Diaz Caro, Ramon Giró, Antonio Guillen i Montse Majoral Marginet.

Repte completat
maig 2013