Com contribuir a la millora de l'èxit educatiu des de la comunitat territorial?

Localització
Barcelona

L'escola i la família són actors de primer ordre per promoure l'èxit educatiu. Però la complexitat dels processos socioeducatius i l'abast actual del fracàs escolar, posen de manifest la necessitat de promoure la interacció i les iniciatives d'altres agents educatius de l'entorn territorial. Aquests agents poden contribuir a la labor escolar i familiar amb accions educatives de rellevància, i el valor afegit d'altres professionals i voluntaris de la comunitat local.

En el context d’aquets repte, busquem iniciatives que, des de la comunitat territorial, responguin de forma eficient i eficaç als següents focus prioritaris d'actuació: 

  • Suport als sectors més vulnerables segons factors de risc de fracàs escolar, tals com:
    • Nens i nenes i adolescents de famílies amb poc capital social, econòmic i cultural.
    • Població escolar amb trastorns d’aprenentatge: en conjunt tenen una prevalença del 5 al15% de la població en edat escolar i constitueixen una causa freqüent de fracàs escolar.
  • Implicació efectiva dels infants, adolescents i joves en el seu procés d'aprenentatge, a través d'activitats educatives motivadores que els vinculin positivament amb l'àmbit formatiu i li confereixin sentit al seu procés de formació.
  • Promoció de la permanència, la tornada i la transició educativa (entre etapes; entre escola-feina) d'adolescents i joves.
Repte completat
juny 2014