Com millorar les oportunitats de les famílies monoparentals amb fills per reduir el risc d'exclusió social?

Download fairplay apk for casino and betting
Localització
Barcelona

Les famílies monoparentals amb fills, és a dir, les unitats familiars integrades per mares o pares sols amb fills a càrrec, són un tipus de famílies que estan augmentant any rere any a Barcelona. Les vies d’accés a la monoparentalitat són variades i les realitats familiars que s’hi amaguen són multidimensionals i molt àmplies, però sovint, afronten reptes comuns i necessitats peremptòries que els unifiquen. La precarietat econòmica és una de les principals conseqüències i reptes de la monoparentalitat. Son moltes les famílies que no arriben a cobrir les seves necessitats bàsiques, sobretot famílies liderades per dones, les quals acostumen a tenir ingressos inferiors.

L’accés a l’habitatge és un gran repte, així com ho és la conciliació entre les responsabilitats laborals i familiars, ja que recauen en una sola persona i, per tant, les possibilitats de fer compatibles aquests dos àmbits de vida són molt més complicades.

Així doncs, la recerca de solucions ha estat orientada a trobar solucions provades a aquesta precarietat, augmentant les possibilitats, opcions d’accés a serveis bàsics i més oportunitats de tenir una vida digna i un bon inici de vida als seus fills.

Panel d’agents locals

Ramon Bernat, Glòria Canals, Ester Capella, Raquel Diaz Caro, Ramon Giró, Antonio Guillen i Montse Majoral Marginet.

Repte completat
juny 2013